انتخاب برند:
همه برندها ال جی جی پلاس
ترتیب قیمت:
چاپ
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K716BG 521L


مقایسه
موجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K716BG

GPlus Side By Side Model GSS K716BG

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 22,580,000 تومان

قیمت نهایی: 21,451,000 تومان

تخفیف


1,129,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K725T


مقایسه
موجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K725T

GPlus Side By Side Model GSS K725T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 22,490,000 تومان

قیمت نهایی: 20,915,700 تومان

تخفیف


1,574,301 تومان

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K718BG


مقایسه
موجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K718BG

GPlus Side By Side Model GSS K718BG

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 22,080,000 تومان

قیمت نهایی: 20,976,000 تومان

تخفیف


1,104,000 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K725S


مقایسه
موجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K725S

GPlus Side By Side Model GSS K725S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 21,990,000 تومان

قیمت نهایی: 20,450,700 تومان

تخفیف


1,539,301 تومان

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K725W


مقایسه
موجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K725W

GPlus Side By Side Model GSS K725W

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 21,550,000 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K717T 521L


مقایسه
موجود
++A
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K717T

GPlus Side By Side Model GSS K717T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 21,000,000 تومان

قیمت نهایی: 19,320,000 تومان

تخفیف


1,680,000 تومان

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K916S


مقایسه
موجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K916S

GPlus Side By Side Model GSS K916S

گارانتی : گلدیران

قیمت نهایی: 20,900,000 تومان

تعداد طبقات فریزر 6 کشو
ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K715T


مقایسه
موجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K715T

GPlus Side By Side Model GSS K715T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 20,480,000 تومان

قیمت نهایی: 18,841,600 تومان

تخفیف


1,638,400 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K723T


مقایسه
موجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K723T

GPlus Side By Side Model GSS K723T

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 19,990,000 تومان

قیمت نهایی: 18,990,500 تومان

تخفیف


999,500 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K715S


مقایسه
موجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K715S

GPlus Side By Side Model GSS K715S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 19,950,000 تومان

قیمت نهایی: 18,952,500 تومان

تخفیف


997,500 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K723S


مقایسه
موجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K723S

GPlus Side By Side Model GSS K723S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 19,500,000 تومان

قیمت نهایی: 18,525,000 تومان

تخفیف


975,000 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K717S 521L


مقایسه
موجود
++A
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K717S

GPlus Side By Side Model GSS K717S

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 19,490,000 تومان

قیمت نهایی: 18,905,300 تومان

تخفیف


584,700 تومان

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K715W


مقایسه
موجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K715W

GPlus Side By Side Model GSS K715W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 19,440,000 تومان

قیمت نهایی: 17,884,800 تومان

تخفیف


1,555,200 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K723W


مقایسه
موجود
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K723W

GPlus Side By Side Model GSS K723W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 18,990,000 تومان

قیمت نهایی: 18,040,500 تومان

تخفیف


949,500 تومان

ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K717W 521L


مقایسه
موجود
++A
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K717W

GPlus Side By Side Model GSS K717W

گارانتی : گلدیران

قیمت بدون تخفیف: 18,950,000 تومان

قیمت نهایی: 17,244,500 تومان

تخفیف


1,705,500 تومان

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K925W


مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K925W

GPlus Side By Side Model GSS K925W

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K925S


مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K925S

GPlus Side By Side Model GSS K925S

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K925T


مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K925T

GPlus Side By Side Model GSS K925T

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K926BG


مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K926BG

GPlus Side By Side Model GSS K926BG

گارانتی : گلدیران

اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K726BG


مقایسه
به زودی
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K726BG

GPlus Side By Side Model GSS K726BG

گارانتی : گلدیران

تعداد طبقات یخچال 4طبقه + 2 کشو
تعداد طبقات فریزر 4طبقه + 2 کشو
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K916T


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K916T

GPlus Side By Side Model GSS K916T

گارانتی : گلدیران

تعداد طبقات فریزر 6 کشو
ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K916W


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K916W

GPlus Side By Side Model GSS K916W

گارانتی : گلدیران

تعداد طبقات فریزر 6 کشو
ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K918BG


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS K918BG

GPlus Side By Side Model GSS K918BG

گارانتی : گلدیران

تعداد طبقات فریزر 6 کشو
ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J703S


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J703S

GPlus Side By Side Model GSS J703S

گارانتی : گلدیران

تعداد طبقات یخچال 5 طبقه + 1 کشو
تعداد طبقات فریزر 5 طبقه + 1 کشو
ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J703T


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J703T

GPlus Side By Side Model GSS J703T

گارانتی : گلدیران

تعداد طبقات یخچال 5 طبقه + 1 کشو
تعداد طبقات فریزر 5 طبقه + 1 کشو
ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J703W


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J703W

GPlus Side By Side Model GSS J703W

گارانتی : گلدیران

تعداد طبقات یخچال 5 طبقه + 1 کشو
تعداد طبقات فریزر 5 طبقه + 1 کشو
ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705S


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705S

GPlus Side By Side Model GSS J705S

گارانتی : گلدیران

تعداد طبقات یخچال 4طبقه + 2 کشو
تعداد طبقات فریزر 4طبقه + 2 کشو
ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705T


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705T

GPlus Side By Side Model GSS J705T

گارانتی : گلدیران

تعداد طبقات یخچال 4طبقه + 2 کشو
تعداد طبقات فریزر 4طبقه + 2 کشو
ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705W


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J705W

GPlus Side By Side Model GSS J705W

گارانتی : گلدیران

تعداد طبقات یخچال 4طبقه + 2 کشو
تعداد طبقات فریزر 4طبقه + 2 کشو
ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J706BG


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J706BG

GPlus Side By Side Model GSS J706BG

گارانتی : گلدیران

تعداد طبقات یخچال 4طبقه + 2 کشو
تعداد طبقات فریزر 4طبقه + 2 کشو
ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905S


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905S

GPlus Side By Side Model GSS J905S

گارانتی : گلدیران

تعداد طبقات یخچال 3طبقه+2کشو
تعداد طبقات فریزر 4 کشوی فریزر
ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905T


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905T

GPlus Side By Side Model GSS J905T

گارانتی : گلدیران

تعداد طبقات یخچال 3طبقه+2کشو
تعداد طبقات فریزر 4 کشوی فریزر
ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905W


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J905W

GPlus Side By Side Model GSS J905W

گارانتی : گلدیران

تعداد طبقات یخچال 3طبقه+2کشو
تعداد طبقات فریزر 4 کشوی فریزر
ضمانت موتور 5 سال
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J906BG


مقایسه
ناموجود
A+
جی پلاس

ساید بای ساید جی پلاس مدل GSS J906BG

GPlus Side By Side Model GSS J906BG

گارانتی : گلدیران

تعداد طبقات فریزر 4 کشوی فریزر
اطلاعات بیشتر